ประวัติวัดพระธรรมกาย ตอน สร้างคนให้เป็นคนดี ในประเทศ

เราอยู่ที่นี้ กิจกรรมที่วัดจัด สร้างคนให้เป็นคนดี โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆ เลยทั้งสิน มีมากกว่าที่ได้นำมาลงให้ดูเสียอีก เป็นวัดที่มีแต่ให้จริงๆ 

สร้างคนให้เป็นคนดี : ในประเทศ
โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 
  
บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดพระธรรมกาย
บวชภาคฤดูร้อน
• ระดับอุดมศึกษา เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เพื่อสร้างคนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยรับสมัครนิสิต นักศึกษาชายเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
• ระดับมัธยมศึกษา ใช้ชื่อว่ารุ่นมัชฌิมธรรมทายาท
• ระดับประถมศึกษาใช้ชื่อว่า รุ่นยุวธรรมทายาท
โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน 
อบรมธรรมทายาทหญิง
อบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน
• ระดับอุดมศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษาหญิง
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ชื่อว่า รุ่นมัชฌิมธรรมทายาทหญิง
     โครงการอบรมธรรมทายาทช่วยพัฒนาศีลธรรมและสร้างเยาวชนเก่งและดีให้แก่สังคมไทยเป็นจำนวนมาก นับรวมยอดระหว่างปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนผ่านการอบรมไปแล้วนับแสนคน
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า 


ตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า
รับโล่ทางก้าวหน้าในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
     เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนนักเรียนทหาร ตำรวจ รวมไปถึงครูอาจารย์ ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โครงการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นประจำทุกปี และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะทุกฝ่ายต่างก็ตระหนักดีว่า หากเยาวชนเป็นคนดี โลกนี้ก็จะดีตามไปด้วย ทำให้ในปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการปีละประมาณ 5,000,000 คน ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ช่วยปลูกฝังศีลธรรมลงในจิตใจของเยาวชนไทยไปแล้วนับ 10 ล้านคน เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 โครงการนี้ ได้เป็นหนึ่งในโครงการสร้างวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่รุนแรง (Culture of Peace and Non-violence) ขององค์การยูเนสโก (UNESCO)
โครงการเด็กดี V-Star เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก สร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
หรือดาวแห่งความดี V-Star (The Virtuous Star)
โครงการเด็กดี V-star
เด็กดี V-Star มารวมตัวกัน ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
     โครงการเด็กดี V-Star เป็นโครงการปลูกฝังศีลธรรมลงในจิตใจของเยาวชน เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมให้มีนิสัยรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม จะได้เป็นคนเก่งและดี ที่เป็นอนาคตและความหวังของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบทางศีลธรรมของโลกในอนาคต
วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการเด็กดี V*starขึ้น
โครงการเด็กดี V-Star เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
     วัดพระธรรมกายได้จัดประเมินมาตรฐานศีลธรรมและประกวดวัฒนธรรมชาวพุทธและมีพิธีมอบรางวัลแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในระดับประเทศมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ โดยแต่ละครั้งมีเด็กดี V-Star มาร่วมกิจกรรมหลายแสนคน
โครงการอบรมพนักงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โครงการอบรมที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้น
โครงการอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน
     นอกจากอบรมเยาวชนแล้ว วัดพระธรรรมกายยังมีโครงการเผยแผ่ธรรมะแก่บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายโครงการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางศีลธรรมแก่ผู้ใหญ่ในวัยทำงาน ให้สามารถนำธรรมะไปใช้ควบคู่กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
โครงการบรรพชาสามเณรแก้ว 13,842 รูป
โครงการบรรพชาสามเณรแก้ว ณ วัดพระธรรมกาย
โครงการบรรพชาสามเณรแก้ว
เพื่ออัญเชิญ “พระบรมพุทธเจ้า” ประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว กว่า 140,000 คน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2541
บวชอุบาสกแก้ว และบวชอุบาสิกาแก้ว
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วกว่า 140,000 คน และโครงการบวชอุบาสกแก้ว กว่า 200,000 คน
โครงการบวชอุบาสกแก้ว กว่า 200,000 คน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2542
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 100,000  500,000 และ 1,000,000 คน
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ณ วัดพระธรรมกาย
โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ณ วัดพระธรรมกาย
     จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเปิดโอกาสแก่สตรี ซึ่งเป็นเพศที่ให้ชีวิตแก่มวลมนุษยชาติได้บวชสร้างความดี และเพื่อปลูกฝังศีลธรรมรวมทั้งอุดมการณ์พระพุทธศาสนาเข้าไปในใจของสตรี ซึ่งจะมีผลต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และจะช่วยพัฒนาศีลธรรมโลกให้รุ่งเรืองสืบต่อไป โครงการบวชอุบาสิกาแก้วได้รับการตอบรับจากสตรีไทยทั้งแผ่นดินอย่างดียิ่ง คณะผู้จัดงานจึงได้จัดโครงการขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยรับสมัครผู้บวชถึง 500,000 คน เข้าอบรมระหว่างวันที่ 16 - 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เล่าเรื่องเจดีย์

ผลงานของวัดพระธรรมกาย ตอน รางวัลที่ได้รับ